ORDU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİNİN TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı : ‘’ Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneğidir.Kısa adı’’ORDUSİAD ‘’ Derneğin Merkezi :Ordu’dur.Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı
Madde 2-TC. Anayasamızın öngördüğü prensipler ile Atatürk ilkelerine uygun olarak ve ‘’Dernekler Hukuku ile ilgili Mevzuata uymak kayıt ve şartıyla faaliyet gösterir.Bölgesel kalkınma yoluyla topyekun kalkınmayı amaçlayan , teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerini sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermaye ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslar arası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya yönelik ,sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip , ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak ve ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik ülkelerin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer uygun örgütleri arasında Dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yoluyla uluslar arası anlayış , iyi niyet ve barışı menfaat gözetmeksizin geliştirmek amacı ile Ordu Sanayici ve İş adamları olarak hizmet vermek.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
1.Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak , kurs ,seminer,sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
2.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak , çalışmalarını duyurmak ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
3.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
4.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunma ve yurt içi ve dışından bağış kabul etmek,
5.Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ve mesleki stajyerlere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak,
6.Çalışmalarına yardımcı olmak üzere değişik unvanlarda personel istihdam edilebilir,
7.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi ,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
8.Üyelerinin yaralanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
9.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,spor, gezi,ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlamak,
10.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak, satmak , kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
11.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12.Uluslararası faaliyette bulunmak , yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşların İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,
15.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösterir.

Toplantı Usulü
Genel kurul ,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler , yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki karalar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından , mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde , tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda , tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi
Üyelik ve Koşulları
Madde 3-Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Ancak , yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.Derneğin asil üyeleri , derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere , yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla ,dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma , üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten ÇıkarılmaMadde5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar , üye defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde 6-Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.
1.Genel kurul, 2.Yönetim kurulu, 3.Denetim kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplanma Usulü
Madde 7-Genel kurul,derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;
1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan ,
2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul , 3 yılda bir , şubat ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa ; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulu
Yönetim kurulu , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden , günü , saati , yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az ,atmış günden fazla olamaz.Toplantı , çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa , bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle , ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya , birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa,yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusularının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul karaları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.Dernek organlarının seçilmesi,
2.Dernek tüzüğün değiştirilmesi,
3.Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6.Yönetim kurulunca dernek çalışmaların ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmenlikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek , yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9.Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11.Derneğin vakıf kurması,
12.Derneğin fesih edilmesi,
13.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
15.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul , derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul,üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 10- Yönetim kurulu,on beş asıl ve on beş yedek üye olarak genel kurulunca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan , başkan yardımcısı, yazman , sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Karacalar , toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek,
2.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmenlikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4.Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
5.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6.Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7.Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8.Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10.Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu , üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurula seçilir.Denetim kurulu asil ve üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşlama olduğu taktirde genel kurulda aldığı oya çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev Yetkileri
Denetim Kurulu ; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu , gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelirleri Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1.Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500  TL, aylık da 150 TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı , gezi ve eğlence , temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4.Derneğin mali varlığından elde edilen gelirler,
5.Yardımlar toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6.Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7.Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak , yıllık brüt gelirin 2006 yılı için 591 Bin YTL ‘yi aşması durumunda takip eden hesap döneminde başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu ticari işletme için vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte , aşağıya yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1.Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2.Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3.Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar ,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4.Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5.İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1. a)bendinin 1,2,3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterler tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il denekler müdürğürlüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form yada sürekli form yapraklı defterlerin ,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 aralık) işletme hesabı tablosu düzenlenir.Bilanço esasına göre tutulması durumunda ise , yıl sonlarında (31 Aralık) ,Maliye Bakanlığınca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde14-Gelir ve gider belgeleri:
Dernek gelirleri ,’’ Alındı belgesi’’ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek gelirleri ise fatura , perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin , gelir vergisi kanunun 94. üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için ‘’ gider makbuzu’’ düzenlenir.
Dernek tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ‘’ ayni yardım teslim belgesi’’ ile yapılır.Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ‘’ ayni bağış alındı belgesi’’ ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’ alındı belgeleri’’ yönetim kurulu kararı ile, matbaaya bastırılır.


Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaada teslim alınması , deftere kayıt edilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernek yönetmenliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası  ve fotoğraflarını ihtiva eden ‘’ yetki belgesi’’ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca oylanır.Yeki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilemesi , iadesi ve sair hususlarında dernekler yönetmenliğin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere , dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Bildirim Yükümlüğü
Madde 15- Mülki amirlerce yapılacak bildirimlerGenel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ‘’ genel kurul sonuç bildirimi’’ ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine;
1.Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2.Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ‘’ Taşınmaz Mal Bildirimi’’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından , yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ‘’ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna ,yurt dışından yardım alması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ‘’ Proje Bildirimi’’ ne eklenerek , protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişiklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ‘’Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ‘’ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurulmak suretiyle , değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde , genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 16-Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.Genel kurul , yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 17- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

Tüzüğün ne şekilde Değiştirileceği
Madde 18-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 19-Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunlu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 üdür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde , derneğin para, mal, ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemelere ,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’Tasfiye Halinde Ordu Sanayici ve İş adamları Derneği’’ ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler , alındı belgeleri,harcama belgeleri , tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları , genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurul da , devredilecek yer belirlenememişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilebilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye  kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıl .

Hüküm Eksikliği
Madde 20-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunların atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmenliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Üst Kuruluş Kurma ve Temsil Etme Usulleri
Madde 21-Derneğin federasyon kurma ve temsil etme usulleri aşağıda belirlenmiştir.
1-Federasyon Kurma:Genel Kurul kararı ile dernek aynı amaçlı en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşacak federasyona üye olabilir.
2-Temsil Etme:Üye olunan federasyonda dernek üç üye ile temsil edilir.Bu üyeler Dernek Genel Kurulunca seçilir.

1-A.Kadir ENGİN                                                Başkan

2-Naci ŞANLITÜRK                                             Başkan Yardımcısı

3-Hüseyin KARATAŞ                                          Yazman

4-Vehbi YÜKSEL                                                 Sayman

5-İdris ALTUNEL                                                 Üye

6-Hakan POYRAZ                                               Üye

7-Atila YILMAZ                                                   Üye

8-Mustafa POYRAZ                                            Üye

9-Burhan ÇAKMAK                                            Üye

10-Sertan ABALI                                                 Üye

11-Orhan KAHVECİ                                            Üye

12-Halis POYRAZ                                                Üye

13-Yaşar PAMUK                                               Üye

14-Sait TÜRKELİ                                                 Üye

15-Hüseyin  PELİT                                              Üye